Studējošiem

Informācija DITF studentiem

Nodarbību saraksti

RTU nodarbību saraksti DITF studentiem ir pieejami šeit.

 

2014./15. mācību gada pavasara semestra sarakstus var lejupielādēt šeit.

Par atbrīvošanu no mācību maksas

 

 PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ STUDENTI ATBRĪVOJAMI NO STUDIJU MAKSAS

 1. Students, kuram saskaņā ar līgumu noteikta studiju maksa un kurš studē Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (DITF) par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, var pretendēt uz studiju vietu, kas finansēta no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem (uz budžeta vietu).
 2. Atbrīvojumu no studiju maksas nosaka ar DITF Domes lēmumu, balstoties uz pretendentu konkursa rezultātiem.
 3. Fakultāte izsludina pieteikšanos uz brīvajām budžeta vietām un pieņem lēmumu par pretendentu konkursa rezultātiem 10 dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas.
 4. Studentiem, kuri grib pretendēt uz brīvajām budžeta vietām, par studiju programmu atbildīgās struktūrvienības lietvedībā jāiesniedz DITF dekānam adresēts iesniegums. Lietvedis tos apkopo un iesniedz DITF prodekānam mācību darbā, kas saņemtos iesniegumus un pretendentu konkursa rezultātu apstiprināšanu virza izskatīšanai tuvākajā DITF Domes sēdē.
 5. Ja studentam tiek mainīts finansējuma avots, par studiju programmu atbildīgā struktūrvienība nodrošina jauna studiju līguma noslēgšanu. 
 6. DITF Dome izskata budžeta vietu pretendentu konkursu, vadoties no šādiem kritērijiem:
 • uz brīvajām budžeta vietām var pretendēt tikai tie sekmīgie studenti, kuriem, kuriem vidējā svērtā atzīme nav mazāka par 6,0;
 • ja vairākiem pretendentiem ir vienādas vidējās svērtās atzīmes, tad tiek vērtēta katra pretendenta sekmība un vidējās svērtās atzīmes iepriekšējās eksāmenu sesijās (I kursa studentiem pēc ziemas sesijas - RTU Uzņemšanas komisijas aprēķinātie punkti) vai arī priekšrocība konkursā tiek dota tiem studentiem, kuriem nav vecāku, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm ar zemu vidējo ienākumu uz vienu ģimenes locekli;
 • sekmīgu studentu var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no studiju maksas, pamatojoties uz RTU Studentu parlamenta iesniegumu, kurā pamatota arī motivācija un kritēriji atbrīvošanai no studiju maksas.

 

Studentu darbi

Dokumentālā filma „Labāki kaimiņi“

Četri studenti – divi latvieši un divi igauņi – ceļo pa Latviju un Igauniju ar mērķi noskaidrot, kur latvieši un igauņi saprotas vislabāk, ko viņi var darīt kopā, ko mācīties un kādus stereotipus vienam par otru pārvarēt. Filmas darbība notiek Latvijas un Igaunijas pierobežā braucot pa ceļu, kas savieno abas valstis un satiekot cilvēkus, kuri mācās labas kaimiņattiecības izmantot savstarpējā izdevīguma veicināšanai. Šajā ceļa filmā viņi sastop igauņu un latviešu zemniekus, kuri mācās viens no otra un ir gatavi audzēt ekoloģisku pārtiku pilsētas restorāniem, mūziķus, kuri spēlē mūziku kopā katrs ar savas tautas tradicionālajiem instrumentiem, bērnus un jauniešus, kurus vieno motosports kā igauņu tā latviešu pusē, kā arī apmeklē pierobežas pilsētas Api, Valku un Valgu, kur dažādas paaudzes veido labas kaimiņattiecības. Filma veidota kā kopprojekts starp Igaunijas filmu studiju Allfilm un Latvijas filmu studiju Mistrus Media. Filmas režisore Linda Olte, scenārijs Guntars Daģis, operators Jurģis Kmins, režisora asistente Daiga Livčāne, producenti Inese Boka-Grūbe un Elīna Ļitvinova.

Dokumentālās filmas pirmizrāde LTV1, 2012. gada 21. septembrī 18:30.

 

Werner von Siemens Izcilības balvas

 

Par labākajiem 2009. gadā aizstāvētajiem maģistra un promocijas darbiem astoņiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) doktorantiem un studentiem piešķirtas Werner von Siemens Izcilības balvas. Wernera fon Sīmensa Izcilības balvas un stipendijas promocijas darbu kategorijā saņēma RTU DITF doktorants Gints Jēkabsons par darbu „Heiristiskas metodes daudzdimensiju regresijas modeļu būvēšanā”, vadītājs Dr.sc.ing., profesors J.Lavendels

 

2009.gada Valsts konkura izlaiduma darbiem darorzinātnēs rezultāti:

 

Veicināšanas balvu saņēma Edgars Matisāns ar darbu „Tīmekļa servisi un aģentu lietojumi”, vadītājs Profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis.

 

Bet kopumā šajā gadā tika izvirzīti sekojoši studenti ar viņu darbiem:

 

2008.gada Valsts konkura izlaiduma darbiem darorzinātnēs rezultāti:

 

 

Bet kopumā šajā gadā tika izvirzīti sekojoši studenti ar viņu darbiem:

 

Citi darbi

 

 • 2007. gada 6. jūnijā notika bakalauru 3. kursa studentu „Datorsistēmu projektēšanas pamati” kursa ietvaros izstrādātāprojekta Biedrības „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” mājas lapas izstrāde noslēguma prezentācija.
 • Microsoft izsaka pateicību DITF studentiem par viņu ieguldīto darbu!
 • Arņa Staško bakalaura darbs par tēmu "Biznesa procesu modeļi un to vieta uzņēmumu arhitektūrās". Darbu var iegūt šeit(pdf).
Syndicate content