Studijas

Atpūta un sabiedriskā dzīve

 

Atrodi laiku atpūtai un sabiedriskai dzīvei

Tālākizglītība

 

Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

RTU Tālākizglītības nodaļa
Kaļķu ielā 1, 208. kab., Rīgā
Tālrunis: 67089439      

 

Tālākizglītība tā ir izglītības turpināšana un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana. Nav svarīgi vai Jūs esat tikko pabeidzis vidusskolu , augstskolu, vai uzsācis savu karjeru, tālākizglītība dod jums iespēju apgūt tieši tos studiju priekšmetus, kurus uzskaties par nepieciešamiem. Tālākizglītības mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveidošana. Iegūtās izglītības kvalitāte tiek apliecināta ar attiecīgu izglītības dokumentu - RTU apliecību un sertifikātu.

 

Rīgas Tehniskajā universitātē ir iespējams apgūt fakultāšu un institūtu organizētus tālākizglītības kursus. Atbilstoši interesenta darbības nozarei un specifikācijai var pieteikties licencēto un akreditēto studiju programmu atsevišķu studiju priekšmetu apguvei klausītāja statusā. Studiju priekšmetu daudzumu un komplektāciju izvēlās pats klausītājs.

 

Lai pieteiktos studiju priekšmetu apguvei:

  • Atkarībā no interesējošās nozares jāizvēlas viens vai vairāki studiju priekšmeti
  • Jāpiesakās RTU Studiju daļas, tālākizglītības nodaļā
  • Nepieciešamās konsultācijas var saņemt Tālākizglītības nodaļā (tālrunis 67089439)

 

Lai reģistrētos studiju priekšmetu apguvei, nepieciešams:

  • Iesniegt pieteikumu RTU Tālākizglītības nodaļā, uzrādot vidējās vai augstākās izglītības dokumentu (atkarībā no tā, kādas programmas priekšmetus Izvēlas); 
  • Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu; 
  • Samaksāt par izvēlētajiem priekšmetiem (Maksa tiek parēķināta pēc izvēlēto priekšmetu kredītpunktu apjoma).

 

PIETEIKUMS

Sankciju algoritms

 

SANKCIJU ALGORITMS

Lai izveidotu caurspīdīgāku parādnieku uzskaiti, kā arī lai ievērotu vienotu pieeju nolikuma izpildei struktūrvienībās, ir izveidoti jauni sankciju noteikumi parādu uzskaitei kredītpunktos, kas stāsies spēkā no 1. janvāra. Sīkāk skatīt šeit(pdf).

 

Papildu nosacījumi: 

  • Ja pēc sesijas papildlaika ir vairāk par 1 parādu, jāsamaksā Senāta noteiktā maksa par priekšmetu papildu apgūšanu;
  • Ja eksāmens nesekmīgi kārtots 3 reizes (pēdējā reize pie komisijas), students tiek atskaitīts;
  • Ja kāds priekšmets nav nokārtots 2 semestru laikā, students tiek atskaitīts;


Atskaitītie var pretendēt uz atjaunošanu studijām par maksu tajā semestrī, par kura studiju plāna neizpildi tikuši atskaitīti. Par semestri, kurā students atjaunots, maksu nosaka atbilstoši kārtojamo priekšmetu kredītpunktiem;
Ja students atskaitīts 1. kursā rudens semestrī vai tūlīt pēc ziemas sesijas, viņš var atjaunot studijas, tikai izpildot iestāšanās procedūru.
 

Pārējās detaļas var noskaidrot Studiju reglaments - Par vienotu sankciju sistēmu studentiem - akadēmiskajiem parādniekiem (doc).

Maģistra studijas

Maģistra studiju programmas:

 

Akadēmiskās studijas

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas, turpinot studijas maģistrantūrā, var iegūtinženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu datorvadībā un datortīklos, datorsistēmās vai informācijas tehnoloģijā. Studiju ilgums maģistra studiju programmā ir 2 gadi.

Profesionālās studijas

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas var izvēlēties studēt arī maģistra profesionālajās programmās "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" vai "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums - 2,5 gadi) un iegūt maģistra profesionālo grādu unprogrammēšanas inženiera, sistēmanalītiķa vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

 

 

 

Studiju programmas

DITF īsteno starptautiski akreditētas akadēmisko un/vai profesionālo studiju programmas visos studiju līmeņos (pamatstudijas, maģistra un doktora studijas): 

Kopš 2009. gada tiek īstenota studiju programma:

Kopš 2010. gada tiek īstenotas studiju programmas:

 

Kopš 2013. gada tiek īstenota jauna studiju programma:

Vidusskolu absolventiem ik gadus DITF ir paredzēts vairāk nekā 300 valsts finansētu (budžeta) studiju vietu, kas ir vairāk kā jebkurā citā Latvijas augstskolā šīs nozares programmās!

 

Akadēmiskās studijas

 

Bakalaura studijās jebkurā no iepriekš minētajām programmām var iegūt inženierzinātņu bakalaura akadēmisko grādu datorvadībā un datorzinātnē (studiju ilgums 3 gadi). Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas, turpinot studijas maģistrantūrā, var iegūt inženierzinātņu maģistra akadēmisko grādu. Studiju ilgums akadēmiskajās maģistra studiju programmās ir 2 gadi.

 

Profesionālās studijas

 

Studējot profesionālajās studiju programmās, papildus zinātniskajam grādam tiek iegūta arī profesionālā kvalifikācija. Pamatstudiju līmenī DITF piedāvā divas profesionālās studiju programmas – "Finanšu inženierija" un "Datorsistēmas".

Studiju programmā "Finanšu inženierija" (studiju ilgums - 4 gadi) tiek iegūts bakalaura profesionālais grādu finanšu inženierijā un finanšu analītiķa profesionālā kvalifikācija. Savukārt, iestājoties 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmā "Datorsistēmas" var iegūt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši profesijas standartam programmētājs (studiju ilgums - 3 gadi), un turpinot studijas bakalaura profesionālo studiju programmā (studiju ilgums - 1,5 gadi), var iegūt bakalaura profesionālo grādu datorsistēmās un programmēšanas inženiera 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Tālāk studējot "Datorsistēmu" profesionālajā maģistrantūras programmā ir iegūstams maģistra profesionālais grāds (studiju ilgums pēc profesionālā bakalaura programmas - 1,5 gadi), kā arī papildus sistēmanalītiķa profesionālā kvalifikācija. "Datorsistēmu" profesionālā bakalaura programmā tiek uzņemti studenti arī ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas iegūta citās mācību iestādēs!

Pēc bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanas var izvēlēties studēt akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra programmās. Studējot maģistra profesionālajās programmās "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" vai "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums - 2,5 gadi) var iegūt maģistra profesionālo grādu un programmēšanas inženiera, sistēmanalītiķa vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

Doktorantūrā var studēt tie, kas ieguvuši akadēmisko vai profesionālo maģistra grādu. DITF piedāvā doktora studiju programmas "Automātika un datortehnika", "Datorsistēmas" un "Informācijas tehnoloģija" (studiju ilgums – 4 gadi).

Papildus informācija par studiju programmām un tajās apgūstamajiem priekšmetiem ir pieejama RTU studiju programmu meklētājā un fakultātes informācijas bukletā.

 

KAS JĀZINA PIRMS NĀC STUDĒT DITF?

 

RTU DITF uzņem personas, kuru vispārējo vidējo mācību iestāžu vai vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā nav nesekmīga vērtējuma. Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču). CE līmeņiem atbilstošos punktus summē, ievērojot svaru koeficientus (fizika un matemātika - 1, svešvalodā - 0,79). Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantiem ar lielāku atzīmju summu izglītības dokumentā šādos priekšmetos: algebra, ģeometrija, fizika, ķīmija, informātika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču); vidējo profesionālo mācību iestāžu diplomā - matemātika, fizika, ķīmija, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), informātika, diplomprojekts vai kvalifikācijas eksāmens. 

 

Akreditācijas termiņi

Studiju programma "Automātika un datortehnika"

Bakalaura studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra akadēmiskā studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženieris

 

Doktora studiju programma

Automātika un datortehnika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors

 

Studiju programma "Datorsistēmas"

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Programmētājs

 

Bakalaura studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

  

Bakalaura profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs datorsistēmās un programmēšanas inženieris

 

Maģistra studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Datorsistēmas - Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: profesionālais maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa vai programmēšanas inženiera kvalifikācija

 

Doktora studiju programma

Datorsistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Datorzinātņu doktors

 

Studiju programma "Informācijas tehnoloģija"

Bakalaura studiju programma

Informācijas tehnoloģija -Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra akadēmiskā  studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā

 

Maģistra profesionālā studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds:  profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja kvalifikācija

 

Doktora studiju programma

Informācijas tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijā

 

Studiju programma Finanšu inženierija

Profesionālā bakalaura studiju programma

Finanšu inženierija - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā un finanšu analītiķis


 

Studiju programma Biznesa informātika

Maģistra studiju programma

Biznesa informātika - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā

 

Studiju programma Intelektuālas robotizētas sistēmas

Bakalaura studiju programma

Intelektuālas robotizētas sistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē

 

Maģistra studiju programma

Intelektuālas robotizētas sistēmas - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās

 

Studiju programma Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Maģistra studiju programma

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība - Rīgas Tehniskā universitāte

Akreditēta līdz 2019.05.30.

Iegūstamā kvalifikācija vai/un grāds: Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadībā

Syndicate content