Projekti

Starptautiskie projekti


 

RTU ES 6. ietvarprogrammas projekti

 • Jurijs Merkurjevs, ECLIPS, Extended Collaborative Integrated Life Cycle Supply Chain Planning System (01.04.2006-31.03.2009)

 • Vjačeslavs Šitikovs, UNITE, Unified Elearning Environment for the School (2006–2009)

 • Leonīds Novickis, eLOGMAR-M, Web-based and Mobile Solutions for CWE with Logistics and Maritime Applications (2004.g. – 2006.g.)

 • Leonīds Novickis, IST4Balt, IST Promotion in Baltic States (2004.g. – 2006.g.)

 

 

Latvijas Zinātnes padomes finansētie fundamentālie un lietišķie pētījumi

 

 • Jānis Grundspeņķis. Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām (2013. –2016.g.)
 • Jānis Grundspeņķis. Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei (2009. – 2012.)
 • Jurijs Merkurjevs. Imitācijas modelēšanas un skaitļošanas intelekta metodes loģistikas un elektronisko pakalpojumu optimizācijai (2009. – 2012.)
 • Jānis Grabis. Darbderīgas programmatūras izmantošanas pastāvīgas uzlabošanas teorija (2009)
 • Jānis Grundspeņķis. Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde (2009)
 • Mārīte Kirikova. Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki (2009)
 • Jurijs Merkurjevs. Imitācijas modelēšanā bāzēta optimizācija, pielietojot skaitļošanas intelektu (2009)
 • Jānis Osis. Modeļu vadāmās arhitektūras programmatūras kvalitātes uzlabošana un izstrādes izmaksu samazināšana ar topoloģisko funkcionēšanas modeli (2009).
 • Māris Ziema. Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība (2009).
 • Jānis Grabis. Sistēmu modelēšanas līdzekļu izmantošana analītisku modeļu automatizētai ģenerēšanai (2008).
 • Jānis Grundspeņķis. Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam (2008).
 • Zigurds Markovičs. Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai (2008).
 • Jurijs Merkurjevs. Uz imitācijas modelēšanu balstītas apmācības metodoloģijas izstrāde un pielietošana loģistikas jomā, pamatojoties uz gadījumu izpēti un lietišķām spēlēm (2005. – 2008.).
 • Leonīds Novickis. Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta integrētā lietišķā programmatūra (2008.).
 • Jānis Osis. Formalizācijas aspekti biznesa un iegulto sistēmu programmatūras izstrādē saistībā ar modeļu vadītu arhitektūru (2008.).
 • Andris Ozols. Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT) (2008.).
 • Māris Ziema. Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle (2008.).
 • Mārīte Kirikova. Multidimensionāla biznesa procesu modeļa un tā izmantošanas metodes izstrāde (2008.)
 • Aivars Spalviņš. Upju baseinu matemātisko modeļu izveidošana un izmantošana.
 • Ģirts Vulfs. Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi.
 • Arkādijs Borisovs. Intelektuālās datortehnoloģijas slikti formalizējamiem lēmumu pieņemšanas uzdevumiem(2005. – 2007.).
 • Genādijs Burovs. Jaunās informācijas tehnoloģijas, dinamisku objektu identifikācijai izmantojot kombinatoriskos paralēlās skaitļošanas algoritmus.
 • Aleksandrs Glazs. Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases.

 

 

Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti

2011. gadā

 • Jānis Grundspeņķis, Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde.

  (Mērķis: Darba efektivitātes paaugstināšana un ražošanas procesa negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā, izstrādājot intelektuālu daudzaģentu robotizētu sistēmu tehnoloģiju. Apvienojot daudzaģentu sistēmu un robotizētu platformu pielietojumu priekšrocības, kā arī to piemērojot un praktiski aprobējot konkrētu uzdevumu risināšanai, radīt tehnoloģiju, kas būtiski palielinātu darba ražīgumu bioloģiskās lauksaimniecības izvēlēto uzdevumu veikšanai.)

 • Leonīds Novickis, Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde.

  (Mērķis: Pielietot intelektuālus aģentus, modelēšanu un tīmekļa tehnoloģijas, lai izstrādātu intelektuālu apdrošināšanas sistēmu, kas spēj automatizēt apdrošināšanā veicamos uzdevumus)

 • Aivars Spalviņš, Hidroģeoloģiskā modeļa izveide Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai.

  Latvijas hidroģeoloģisko modeli (LAMO) izveidoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centra (VMC) speciālisti īstenojot no 01.11.2010. līdz 31.10.2012 ERAF līdzfinansēto projektu "Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdeņu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai". LAMO reģionālā līmenī apkopo hidroģeoloģisko un ģeoloģisko informāciju, kura ir Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centra (LVĢMC) rīcībā par Latvijas aktīvo pazemes ūdeņu zonu (līdz Pērnavas ūdens horizontam). LAMO darbībā ļoti būtiska loma ir Latvijas reljefa digitālajai kartei, kuru VMC speciālisti izveidoja izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās Informācijas Aģentūras materiālus. Projekta mājas lapa.

 • Zigurds Markovičs, Mobils telemedicīnas skrīninga komplekss.
 • Jurijs Merkurjevs, Informācijas tehnoloģija pārvades elektrotīkla un ģenerācijas ilgspējīguma nodrošināšanai (2006.- 2008.)
 • Jānis Grundspeņķis, Maziem un vidējiem uzņēmumiem piemērotas zināšanu pārvaldības tehnoloģijas izstrāde.

 

ESF finansētie projekti

 • Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. (asoc. prof. M. Kirikova), 01.07.2005-31.06.2006

 • RTU studiju programmas “Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā. (prof. Ģ. Vulfs), 01.10.2005-30.09.2008

 • RTU akadēmiskās studiju programmas “Datorsistēmas” kursu pilnveidošana. (prof. J.Grundspeņķis), 18.10.2005-30.11.2007

 • RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas “Datorsistēmas” datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana. (prof. J.Grundspeņķis), 02.01.2006-15.08.2008

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Datorsistēmas" studentu prakse. (prof. L. Zaiceva), 02.01.2006-30.06.2006

 • Augstākās profesionālās izglītības maģistra programmas "Datorsistēmas" studentu prakse sistēmanalītiķa profesijā.(prof. J. Grundspeņķis), 02.01.2006-29.12.2006

 • Maģistra profesionālās programmas "Datorsistēmas" studentu prakse programmēšanas inženiera profesijā. (prof. L.Zaiceva), 02.01.2006-29.12.2006

 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu prakse programmēšanas tehniķa profesijā. (prof. L.Zaiceva),02.01.2007-31.05.2007

 

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2011. gadā

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2010. gadā

RTU fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 2009. gadā

 

RTU iekšējais zinātniskās pētniecības projektu konkurss

2010./2011. gadā

2009./2010. gadā

2008./2009. gadā

 • Zigurds Markovičs, Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā.

 • Jurijs Merkurjevs, IT risku daudzvalodu pārvaldības e-vietnes izveide.

 • Arkādijs Borisovs, Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes klasifikācijas uzdevumos. 

2007./2008. gadā

 • Arkādijs Borisovs, Mākslīgā intelekta skaitliskās metodes datu ieguves uzdevumos.

 • Mārīte Kirikova, Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde.

 • Jānis Grundspeņķis, Autonoma robota platforma.

2006./2007. gadā

 • Jānis Eiduks, Autonomas intelektuālas sistēmas struktūra navigācijas uzdevumu risināšanai dinamiskās un grūti prognozējamās vidēs.

 • Oksana Ņikiforova, Pirmā līmeņa zinātnisko pētījumu veikšanas metodikas izstrāde datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā.

 • Jānis Grundspeņķis, Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai.

 • Arkādijs Borisovs, Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos.

 • Oksana Ņikiforova, Divpusložu pieejas lietojums elastīgas programmatūras inženierijas zināšanu arhitektūras izstrādē (01.10.2005-15.09.2006).

 

IZM un RTU zinātniskie projekti

2008. gadā

 • Jurijs Merkurjevs, Informācijas tehnoloģiju pārvaldība: Operacionālo IT risku pētīšana finanšu institūcijās.

 • Zigurds Markovičs, Mobilā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei ar atgriezenisko saiti.

 • Aivars Spalviņš, Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli.

 • Jānis Grundspeņķis, Adaptīvu atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā.

 • Jevgēņijs Carkovs, Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi.

 • Oksana Ņikiforova, Programmatūras sistēmas klašu struktūras ģenerēšanas rīka prototipa izstrāde, pamatojoties uz divpusložu modeli.

 • Mārīte Kirikova, Informācijas arhitektūras modeļa izstrāde multifraktālām sistēmām.

 • Aleksandrs Vališevskis, Informācijas saplūšana izkliedētās intelektuālajās sistēmās.

 • Jānis Grabis, Uzņēmuma lietojumprogrammu dinamiskas pielāgošanas risinājumu izstrāde.

2007. gadā

 • Zigmunds Markovičš, Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā.

 • Jānis Grundspeņķis, Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai.

 • Aivars Spalviņš, Nestacionāru telpisku piesārņojumu koncentrācijas lauku aprēķināšana Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksam un tā mākslīgās infiltrācijas sistēmas modelēšana.

 • Mārīte Kirikova, Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde.

2006. gadā

 • Andrejs Koliškins, Baktēriju skaita izmaiņu modelēšana dzeramā ūdens sadales tīklā.

 • Zigurds Markovičs, Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā.

 • Aivars Spalviņš, Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem.

 • Jānis Grabis, Globālās pozicionēšanas tehnoloģiju integrācija uzņēmuma informācijas sistēmā un izmantošana Latvijas transporta plānošanas problēmu risināšanā.

 • Jānis Grundspeņķis, Uz jēdzienu tīkliem un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei.

 • Mārīte Kirikova, Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam.

 • Māris Ziema, Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles metodikas izstrāde.

 • Arkādijs Borisovs, Mākslīgais intelekts prognozēšanas un vadības uzdevumos.

2005. gadā

 • Aivars Spalviņš, Aļģu hepatoksīnu migrācijas modelēšana no pazemes ūdens mākslīgās papildināšanas baseiniem Baltezera ūdensgūtvei.

 • Jānis Grundspeņķis, Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam.

 


ICT DCNET

Lead partner

Riga Technical University

Partner(s)

IT ClusterTartu Science ParkUniversity of TartuVentspils High Technology Park

Priority and subpriority

Priority 1. Increased cohesion of the Programme area, 1.1 Reducing isolation through improved internal and external connectivity of the Programme area.

Start date and expiry date

Start date: 1.st of October 2010,
End date: 30.th of September 2012

Description

The project connecting Tartu, Riga and Venspils information and communication technology (ICT) demonstration centres in a Demo Centre network similar to ones existing in Scandinavia. The participating centres will provide rotating exhibition of ICT hardware prototypes and software applications. Synchronizing of the study program module “Artificial intelligence” is also among the project objectives. In result of these activities, regional competitiveness and economic growth would be increased, while more university and also school students get important experience exchange and develop higher interest in the field of ICT mechanics.

Budget

632 330.00 EUR

ERDF contribution

537 481.00 EUR