Vēsture

 

MŪSU VĒSTURE

 

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (bij. Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte) dibināta 1961. gadā, atdaloties no Elektroenerģētikas fakultātes. Fakultātē sākotnēji bija Radiotehnikas katedra, Elektrosakaru katedra, Skaitļošanas tehnikas katedra un Automātikas un telemehānikas katedra. Vēlāk no tās atdalījās Radiotehnikas un sakaru fakultāte (tagad., Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte).

 

FAKULTĀTES DEKĀNI

 

 • Leonīds Niceckis (1961-1962)
 • Jānis Osis (1962-1965)
 • Indulis Strazdiņš (1965-1968)
 • Margonis Grīnhofs (1968-1971)
 • Vladislavs Bojarēvičs (1971-1973)
 • Pāvels Saveļjevs (1973-1976)
 • Ģirts Vulfs (1976-1994)
 • Jānis Grundspeņķis (1994-2005)
 • Uldis Sukovskis (2005-2007)
 • Jānis Grundspeņķis (2007-...)

 

VĒSTURE

 

 • 2007: Par DITF dekānu ar rektora rīkojumu tiek norīkots prof. J. Grundspeņķis.
 • 2007: Par RTU mācību prorektoru tiek ievēlēts prof. U. Sukovskis.
 • 2006: Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par RTU 2006. gada zinātnieku.
 • 2005: Par DITF dekānu tiek ievēlēts U. Sukovskis

 • 2004: Prof. J.Osis saņem LZA, a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK E. Āriņa balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā 

 • 2004: Izveidota Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
 • 2003: Prof. J.Grundspeņķis tiek ievēlēts par LZA akadēmiķi 

 • 2003: Izveidota Lietišķo datorzinātņu katedra
 • 2003: Izveidota Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
 • 2002: Izveidota Inženiermatemātikas katedra
 • 2001: Prof. L.Niceckis saņem LZA un a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā
 • 2001: Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF)tiek pārsaukta par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF)
 • 2000: Prof. J.Osis saņem LZA un a/s “DATI Exigen Group” un LIF mērķprogrammas IZK gada balvu par mūža devumu datorzinātnēs un informātikā
 • 1998: Izveidota Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas aktedra
 • 1998: Izveidota Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa
 • 1998: Izveidota Programmatūras izstrādes tehnoloģiju profesora grupa
 • 1998: Prof. J.Osis ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli
 • 1998: ASTF pārceļas uz Meža ielu 1
 • 1997: Tiek izveidots Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
 • 1997: Izveidota Datortehnikas un tīklu katedra
 • 1997: Izveidota Datorvadības sistēmu profesora grupa
 • 1997: Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa
 • 1996: Izveidots Intelektuālo datorteholoģiju profilinstitūts
 • 1995: Izveidots Matemātiskās statistikas un finansu matemātikas profilinstitūts
 • 1995: Izveidota Operāciju pētīšanas katedra
 • 1994: Tiek izveidots Lietišķo datorsistēmu institūts
 • 1994: Izveidots Lietišķo datorzinātņu profilinstitūts
 • 1994: Izveidota Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra
 • 1994: Izveidota Lēmumu atbalsta sistēmu katedra
 • 1994: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J.Grundspeņķis
 • 1993: Izveidota Modelēšanas un imitācijas katedra
 • 1993: Izveidots Vides modelēšanas centrs
 • 1993: Izveidota Automātiskās vadības katedra
 • 1993: Izveidota Ciparu vadības un robotu tehnikas katedra
 • 1993: Izveidota Ceļu satiksms un kontroles laboratorija
 • 1992: Izveidots Automātikas institūts
 • 1990: Izveidota Informācijas tehnoloģijas laboratorija
 • 1990: Izveidots Informācijas tehnoloģijas institūts
 • 1990: Izveidota Informātikas un programmēšanas katedra
 • 1987: Izveidota Lietišķās matemātikas katedra
 • 1986: Tiek izdots fakultātes 25 gadu jubilejai veltīts buklets

 
Attēls no bukleta - pasniedzējs U.Sukovskis darbā ar automatizēto apmācību sistēmu KOHTAKT/OC

 • 1980: Izveidota Zinātniskās pētniecības nozares laboratorija
 • 1976: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts Ģ.Vulfs 


Prof. Ģ.Vulfs (ap 1986. g.)

 • 1973: Par dekānu tiek ievēlēts P.Saveļjevs
 • 1973: Izveidota ESM matemātiskās apgādes katedra
 • 1972: Izveidota Automātisko vadības sistēmu katedra
 • 1972: Nodibināta Automātikas un telemehānikas elementu un iekārtu katedra
 • 1971: Izveidots Starpaugstskolu mācību ražošanas skaitļošanas centrs
 • 1971: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts V.Bojarēvičs


Prof. Bojarēvičs (ap 1986. g.)

 • 1970: Izveidota Automatizēto vadības sistēmu katedra 


AVS katedras darbinieki (sēž J.Batņa, stāv no kreisās J. Tolujevs (tagad Fraunhoferas institūts Vācijā), asoc. prof. L.Aļeksejeva (tagad Imitācijas un modelēšanas katedra), prof. G.Merkurjeva (tagad Imitācijas un modelēšanas katedra))

 • 1968: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts M.Grīnhofs 

 • 1967: Tiek izveidots RPI Skaitļošanas centrs
 • 1966: No ASTF atdalās un izveidojas jauna fakultāte - Radiotehnikas un sakaru fakultāte (tagad. Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte)
 • 1965: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts I.Strazdiņš 


Prof. I. Strazdiņš

 • 1965: Dibināta Lietišķās matemātikas speckursa katedra
 • 1964: Tiek nodibināts Starpaugstskolu skaitļošanas centrs, kas ir otrais augstskolu skaitļošanas centrs Latvijā
 • 1963: Tiek izveidota Mācību skaitļošanas laboratorija
 • 1962: Par ASTF dekānu tiek ievēlēts J.Osis
 • 1961: Nodibināta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF). Tā atrodas Ausekļa ielā 7 un 9


Fakultāte Ausekļa ielā (ap 1986. g.)

 • 1961: Tiek izveidota Skaitļošanas tehnikas katedra, Elektromodelēšanas zinātniskās pētniecības problēmu laboratorija, Elektrosakaru katedra, Radiotehnikas katedra, Augstākās matemātikas katedra, Fizikas katedra un Augstākās matemātikas speckursu katedra
 • 1961: Par pirmo ASTF dekānu tiek ievēlēts L.Niceckis


Prof. L.Niceckis

 • 1961: Izveidota Automātikas un telemehānikas katedra un Skaitļošanas tehnikas katedra